Disclaimer

Toepasselijkheid

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de website www.biella.nl (“Website”) alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten aangeboden via of door de Website. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen voordat u gebruik maakt van de Website.

Intellectuele eigendom

Tenzij anders aangegeven is de gehele inhoud van de Website – inclusief maar niet beperkt tot de merken, logo’s, foto’s en ontwerpen – eigendom van Biella Benelux Sales B.V. of wordt deze gebruikt door Biella Benelux Sales B.V. met toestemming van de eigenaar van de inhoud. De inhoud wordt beschermd door het van toepassing zijnde auteursrecht, merkenrecht en/of andere wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan de inhoud geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, te wijzigen of te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen of om te gebruiken om afgeleid werk te creëren. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Biella Benelux Sales B.V. mogen geen links naar de Website in andere websites worden opgenomen. Biella Benelux Sales B.V behoudt zich alle rechten voor.

Tenzij anders vermeld is het toegestaan om de inhoud van de Website te bekijken, te kopiëren en/of af te drukken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel, gebruik, onder de voorwaarde dat alle kopieën en afdrukken voorzien zijn van het copyright en andere auteursrechten zoals weergegeven op de Website.

De hiervoor vermelde toestemming betekent niet dat u het recht heeft om inhoud van derden die op de Website staat te gebruiken of dat er geen toestemming van enige derde nodig zou zijn voorafgaand aan het gebruik van die inhoud.

Inhoud website

De inhoud van de Website is enkel voor informatief gebruik. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De afbeeldingen op de Website dienen ter illustratie en zijn evenals de informatie op de Website vrijblijvend. De toegang tot de Website en het gebruik ervan is niet gegarandeerd. Biella Benelux Sales B.V. behoudt zich het recht voor om delen van de pagina's of het gehele assortiment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen en/of publicatie tijdelijk of permanent te staken. Biella Benelux Sales B.V. is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de Website of welke schade dan ook als gevolg van het gebruik (of de onmogelijk om te gebruiken) van de Website, daaronder begrepen schade veroorzaakt door internetvirussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Biella Benelux Sales B.V.

Referenties en links naar andere websites

De Website kan links bevatten naar andere websites of naar derden. Biella Benelux Sales B.V. biedt deze uitsluitend aan voor uw gemak. Het gebruik van deze links betekent dat u de Website zal verlaten. Op de huidige en toekomstige vormgeving van de inhoud of de auteur van de gelinkte pagina’s hebben wij geen invloed, deze worden niet door ons uitgevoerd of door ons bewaakt. Derhalve distantieert Biella Benelux Sales B.V. zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhouden van alle gelinkte pagina’ en verwerpt ze elke verantwoordelijkheid, in het bijzonder de inhoud en naleving van de strafrechtelijke privacy overeenkomsten door het uitvoeren van gekoppelde pagina’s . Voor illegale, onwettelijke, foutieve ofwel onvolledige inhouden en in het bijzonder voor nadelige gevolgen welke uit gebruik van de aangeboden informatie voortkomt, is alleen de eigenaar van deze betreffende pagina’s/site aansprakelijk

Geen verbindende offerte

Geen enkel onderdeel biedt op zich of in samenhang met andere onderdelen van de Website van Biella Benelux Sales B.V. een (bindende offerte) aan een bezoeker of bezoekster van de Website aan. Indien Biella Benelux Sales B.V. een voorstel ter aanbieding doet, dan verklaart Biella Benelux Sales B.V. deze helder en zonder misverstand rechtstreeks – en derhalve niet via de Website.

Wijzigingen

Biella Benelux Sales B.V. behoudt zich het recht voor de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de Disclaimer, te allen tijde te wijzigingen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Zulke wijzigingen zijn voor iedere gebruiker van de Website van kracht.

Toepasselijk recht

Op de Website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Newsflash
23.04.2017

 

Biella starts 2017 on course – innovation and digitisation efforts being consistently stepped...

    • Business 2 Business